เป็นบุญหัวแห่งความรู้!! เผย “พระมหาพิชัยราชรถ” ทำไมต้องรื้อถนนปิดตายทางออกเมื่อใช้เสร็จ อ่านแล้วขนลุกทุกยุคสมัยก็มีความเชื่อเหมือนกัน

เป็นบุญความรู้ !! “พระมหาพิชัยราชรถ” เป็นราชรถที่ไว้สำหรับเชิญพระบรมโกศออกถวายพระเพลิง (นำโกศไปยังสนามหลวง เพื่อถวายพระเพลิง) ตามประวัติแล้ว มีแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พ่อของรัชกาลที่ 1) ออกถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ในปี พ.ศ. 2339 และนับจากนั้นมาพระมหาพิชัยราชรถ จึงใช้สำหรับเชิญพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ผู้ทรงศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าในสมัยต่อๆ มา

1

ประวัติการใช้งานพระมหาพิชัยราชรถ
พ.ศ. 2339   อัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พ.ศ. 2342   อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2355   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พ.ศ. 2361   อัญเชิญพระศพสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพย์
พ.ศ. 2368   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. 2369   อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 1
พ.ศ. 2380   อัญเชิญพระศพสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3
พ.ศ. 2395   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2409   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2412   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2423   อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พ.ศ. 2453   อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2539   อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. 2551   อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ. 2555   อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

2

.

3

ปัจจุบันพระมหาพิชัยราชรถได้เก็บรักษาไว้ ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีความเชื่อว่า หน้าโรงเก็บราชรถจะไม่สร้างถนนไว้ กำแพงด้านหน้าโรงราชรถจะไม่มีทางออก หากใช้งานต้องทุบเท่านั้น และเมื่อเสร็จพิธีก็ต้องก่ออิฐปิดทันที โดยเป็นความเชื่อว่าราชรถไม่ควรอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน “เป็นธรรมเนียมที่ว่า จะจัดทำทางลาดยางสำหรับนำราชรถออกมาเฉพาะเวลามีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเท่านั้น หากเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพเสร็จสิ้นจะมีการรื้อทำลายทางลาดยางนั้น เพราะงานที่ต้องใช้ราชรถอัญเชิญพระโกศเป็นงานอวมงคล”

ซึ่งความเชื่อต่างๆก็จะมีขึ้นมาตามทุกยุคทุกสมัย แล้วแต่สถานะ ท้องถิ่น ความเชื่อต่างๆ ก็จะมีที่มาที่ไปเสมอ ดังเช่น พระมหาพิชัยราชรถ หน้าโรงเก็บราชรถจะไม่สร้างถนนไว้ กำแพงด้านหน้าโรงราชรถจะไม่มีทางออก และเมื่อเสร็จพิธีก็ต้องก่ออิฐปิดทันที โดยเป็นความเชื่อว่าราชรถไม่ควรอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน