สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้ประชาชนรับทราบ “ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย”

ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกคนแก้ไขใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ให้ถูกต้อง

1

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเรื่องขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสากิจและหน่วยงานของรัฐ อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่นร 0107 วอ 1814 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึงได้มีการแจ้งถ้อยคำถวายความอาลัย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัตินั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี ได้รับแจ้งจากราชสำนักว่า ตามราชประเพณีแล้ว ในกรณีนี้ไม่ควรที่จะมีคำลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอแจ้งแก้ไขถ้อยคำถวายความอาลัยที่สมควรใช้ ดังต่อไปนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า………..”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

bandicam-2016-10-16-09-36-58-581

เมื่อมีคำที่ประกาศกันให้ทราบโดยทั่วหน้า ก็ขอให้ทุกคนใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องด้วยนะครับ