ยกมือสาธุท่วมหัว!! พรอันประเสริฐจาก “สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่” อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 แชร์พรดีๆเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

ยกมือสาธุท่วมหัว!! พรอันประเสริฐจาก “สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่” อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 แชร์พรดีๆเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับตนเองครอบครัวและผู้อื่น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของพระอารามหลวงด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่รับภารธุระอยู่ ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่ง ได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและคนในวัดอย่างดียิ่ง รวมทั้งท่านยังได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย

bandicam 2017-02-10 09-52-17-564

.

bandicam 2017-02-10 09-52-28-833

.

bandicam 2017-02-10 10-25-23-544

.

.